Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Тук можете да намерите документация за участие в процедури на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка.

10.04.2014 г.

Предмет: Изпълнение на обекти по Наредба №6 за присъединяване на нови потребители, по обособени позиции.

Документация

Технически изисквания:

Инструкция за изграждане на въздушни кабелни линии за ниско напрежение с усукани изолирани проводници

Планиране на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение

Планиране на въздушни разпределителни мрежи средно напрежение

Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение

Строителство на електроразпределителни мрежи средно напрежение

Технологии за изграждане на кабелни разпределителни мрежи

Технологии за изграждане на въздушни разпределителни мрежи10.04.2014 г.

Предмет: Текущи аварийно - възстановителни работи по позиции 1 и 2, по обособени позиции

Документация

Технически изисквания:

Инструкция за изграждане на въздушни кабелни линии за ниско напрежение с усукани изолирани проводници

Планиране на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение

Планиране на въздушни разпределителни мрежи средно напрежение

Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение

Строителство на електроразпределителни мрежи средно напрежение

Технологии за изграждане на кабелни разпределителни мрежи

Технологии за изграждане на въздушни разпределителни мрежи04.04.2014 г.

Предмет: Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Документация

 

Номер 47/2014 г.

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление
Решение
Документация

Отговори на поставени въпроси - 01.04.2014 г.

Отговор на писмено поставени въпроси - 07.04.2014 г.Номер 32/2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация
Банкова сметка за внасяне на гаранция за участие


Номер 31/ 2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация
Разяснение на постъпил въпрос- 20.02.2014 г.
Банкова сметка за внасяне на гаранция за участие


Номер 10/23.01.2014 г.

Предмет: Доставка на натурална минерална вода за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Отговор на поставен въпрос- 04.02.2014 г.

 

 

Номер 2- 2/ 10.01.2014 г.

Предмет: Изместване и подмяна на част от съществуваща и изграждане на нова електроразпределителна мрежа НН в централна градска част - гр. Варна

Решение

Документация

Обяснителна записка

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Отговори на постъпили въпроси-14.01.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси-15.01.2014 г.

Образец на допълнителна ценова оферта

 

Номер 11/ 18.11.2013 г.

Предмет: Доставка на стълбове за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Договор за доставка

Допълнително уточнение на зададен въпрос от кандидати

Допълнително уточнение на зададен въпрос -11.12.2013 г.Номер 7 / 05.09.2013 г.

Предмет: Доставка на усукани изолирани проводници за ниско напрежение

Обявление

Решение

Документация

Отговори на въпроси -27.09.2013 г.


Номер 16 / 02.09.2013 г.

Предмет: Доставка на часовници за управление на тарифите на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Проекто-договор

Отговор на постъпило запитване -11.09.2013 г.Номер 08 / 28.08.2013 г.

Предмет: Доставка на кабелна арматура

Обявление

Решение

Документация

Отговори на въпроси- 09.09.2013 г.

Отговори на въпроси- 11.09.2013 г.

Отговори на въпроси- 20.09.2013 г.Номер 15 / 28.08.2013 г

Предмет: Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

 

Номер 14 / 2013 г.

Предмет: Доставка на часовници за превключване на тарифни електромери задвижвани от кварцово управляван стъпков мотор за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Документация

Обявление

Решение

Проекто-договор

Отговор на постъпило запитване - 09.08.2013 г.

Решение за прекратяване на процедура - 21.08.2013 г.

 

Номер 12/ 14.06.2013 г.

Предмет:  Доставка на GPRS/GSM модеми за дистанционен отчет на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение

Обявление

Документация

Отговори на постъпили запитвания и уточнение по процедурата- 24.06.2013 г.

Отговори на постъпили запитвания и уточнение по процедурата- 25.06.2013 г.

Отговори на постъпили запитвания по процедурата- 08.07.2013 г.

 

Номер 10/ 2013 г.

Предмет: Доставка на заземителни колове и поцинкована шина  по обособени позиции

Решение

Обявление

Документация

Проекто-договор

 

Номер 6/ 2013 г.

Предмет: Доставка на заключваща мастер система за съоръженията на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Решение

Обявление

Документация

Уведомително писмо-06.06.2013 г.

Отговори на въпроси-10.06.2013 г.

Отговори на въпроси-14.06-2013 г.

Уведомително писмо-14.06.2013 г.

Отговори на въпроси -19.06.2013 г.

 

Номер 2 от 01.02.2013 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет:

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електропреносната структура на "ЕНЕРГО – ПРО Мрежи" АД

Решение

Документация

Лист за оценка

Етапи на предварителния подбор

Правила за безопасност

Процедура за отстраняване на дефектите

Процедура за налагане на санкции

Банкова сметка, за внасяне на гаранциите за участие

Отговори на поставени въпроси по процедурата