Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка на трифазен шунтов реактор за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на високопроходими автомобили (4х4) тип пикап чрез финансов лизинг за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автомобилни горива за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) за обекти, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) СрН и ВЕЛ НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Доставка на нови неупотребявани гуми - външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД и други услуги

Доставка на електроразпределителни табла по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение и контактни клеми за присъединяване за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изработка и доставка на печатни материали за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на главни електромерни табла по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на предпазители средно и ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за обекти на територията на РОЦ Добрич & Силистра

Наемане, техническо и сервизно обслужване на нови GPS устройства и изкупуване на използвани GPS устройства собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на ръчни инструменти за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Предоставяне на застрахователни услуги, за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Абонаментна поддръжка на GPS система за контрол и управление на автомобилния парк на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) СрН и ВЕЛ НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна арматура по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Последваща метрологична проверка на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН по следните обособени позиции