Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Доставка на ръчни инструменти за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Предоставяне на застрахователни услуги, за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на стълбове по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Абонаментна поддръжка на GPS система за контрол и управление на автомобилния парк на „Енерго-Про Мрежи АД“

Доставка на еднократни пластмасови пломби за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на маслонапълнени разпределителни трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Строително ремонтни работи (СРР) по архитектурно строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) СрН и ВЕЛ НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на кабелна арматура по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Последваща метрологична проверка на електромери за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги, включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи

Доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО и комплект крепеж за електромерно табло по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Аварийно почистване по трасета на ВЕЛ НН по следните обособени позиции