Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Тук можете да намерите документация за участие в процедури на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка.

Номер 110/30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на електромерни табла тип ТЕПО за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

 

Решение

 

Документрация

 

Решение-11.07.2014 г.

 

Отговор на постъпили въпроси-11.07.2014 г.

 

Решение за прекратяване на процедурата

 Номер
32-Б /2014 г.

Предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на  ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД:

Документация

Отговори на постъпили въпроси

Отговори на постъпили въпроси-11.07.2014 г.


Номер 109 /30.06.2014 г.

Предмет: Доставка на неработило минерално изолационно масло за трансформатори за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение за откриване

Документация за участиеНомер 32-Б /2014 г.

Предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД:

Документация

 

Номер: 107 A/27.06.2014 г.

Предмет: Строително ремонтни работи по АС части и хидроизолации на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Обявление

Решение

Документация 

Номер: 103/27.06.2014 г.

Предмет: Доставка на цифрови релейни защити

Обявление

Решение

Документация

Отговор на поставен въпрос-17.07.2014 г.


 

Номер: 106/27.06.2014 г.

Предмет: Доставка на измервателни трансформатори за СрН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Отговори на постъпили запитвания - 21.07.2014 г.

 

Номер: 96/27.06.2014 г.

Предмет: Доставка на арматура за усукани изолирани проводници за ниско напрежение за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Обявление

Решение за откриване

Документация за участие

Проектодоговор

Отговор на постъпил въпрос- 17.07.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси - 24.07.2014 г.

 

Номер: 102/26.06.2014 г.

Предмет: Доставка на предпазители по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про

Обявление

Решение

Документация

Приложение

 

Номер: 101/25.06.2014 г.

Предмет: Доставка на кабели и проводници за нуждите на ЕНЕРГО - ПРО Мрежи АД.

Обявление

Решение

Документация

Пояснение по процедурата - 21.07.2014 г.


 

Номер: 99/25.06.2014 г.

Предмет: Ремонт и поддържане на съоръжения с повишена опасност /СПО/-автовишки и

автокранове за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Списък СПО

Приложение 1

Приложение 2

Проекто-договор

 

Номер: 100/24.06.2014 г.

Предмет: Доставка, монтаж и обслужване на система за управление и навигация на автомобилен парк на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Обявление

Решение

Документация

Договор

Отговор на постъпили запитвания/ 02.07.2014 г.

Отговор на постъпили въпроси_2/ 02.07.2014г.

Отговор на постъпили въпроси / 04.07.2014 г.

Допълнително уточнение/04.07.2014 г.

Справки:

Отговори на зададени въпроси и уточнения/08.07.2014 г.

Отговори на зададени въпроси и уточнения-2/08.07.2014 г.

 

Номер 86/24.06.2014 г.

Предмет: Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги / включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Обявление

Решение

Документация

Проекто- договор

Отговор на поставени въпроси-27.06.2014 г.

Отговор на поставени въпроси-04.07.2014 г.

 

Номер 87/2014

Предмет: Доставка на горива за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Решение за удължване на срока


Номер 81/2014

Предмет: Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ СрН

Обявление

Решение

Документация

 

Номер 69 /23.05.2014 г.

Предмет: Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обявление

Решение

Документация

Отговор на постъпил въпрос - 30.05.2014 г.

Отговори на постъпили въпроси - 09.06.2014 г.04.04.2014 г.

Предмет: Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД

Документация

Отговори на постъпили въпроси - 17.04.2014 г.
Номер 32/2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Строителен надзор на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация
Банкова сметка за внасяне на гаранция за участие


Номер 31/ 2014 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет: Проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Документация
Разяснение на постъпил въпрос- 20.02.2014 г.
Банкова сметка за внасяне на гаранция за участиеНомер 2 от 01.02.2013 г.

Система за предварителен подбор на изпълнители с предмет:

Строително Монтажни Работи по изграждане и ремонт на съоръжения от електропреносната структура на "ЕНЕРГО – ПРО Мрежи" АД

Решение

Документация

Лист за оценка

Етапи на предварителния подбор

Правила за безопасност

Процедура за отстраняване на дефектите

Процедура за налагане на санкции

Банкова сметка, за внасяне на гаранциите за участие

Отговори на поставени въпроси по процедурата

Отговори на постъпили въпроси-22.05.2014 г.