Обществени поръчки по общия ред на ЗОП

Рехабилитация на открита разпределителна уредба (ОРУ) на подстанция „Варна Изток” 110/10 кV в ПИ 10135.2554.608 по КККР гр.Варна въз основа на одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж, включително демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови съоръжения и оборудване

Доставка на трифазни двуполюсни разединители 110 KV за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на крепежни елементи и строителни материали по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и вграден PLC модем за S-FSK модулация, трифазни електромери за активна и реактивна енергия за индиректно свързване с вграден PLC модем за S-FSK модулация и трифазни индиректни електронни електромери за балансово измерване с клас на точност 2 по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕПО по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на малки маслонапълнени разпределителни трансформатори, херметичен тип, използвани в слабонаселени райони по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на GPRS/GSM модеми за дистанционен отчет на електромери

Последваща метрологична проверка на електромери по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на усукани изолирани проводници за НН - самоносещи и с носеща неутрала по ОП за нуждите на Енерго-ПРо Мрежи АД

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на персонала на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Обработка на масло в силови трансформатори, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на постоянни вертикални заземители по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН по обособени позиции за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на кабели NAYY с PVC изолация и алуминиеви жила по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност - автовишки и пробивно-кранова машина (ПКМ), собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на уредба тип КРУ по приложена еднолинейна схема за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки и лекотоварни служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, за област Варна, по обособени позиции

Доставка на кабели за средно напрежение с изолация от омрежен полиетилен (XLPE) и алуминиеви жила, предназначени за разпределение на електрическата енергия в мрежи средно напрежение (СрН) за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на вакуумни прекъсвачи СрН, мощностни разединители СрН, разединители СрН и резервни части за тях по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Поддръжка, текущ, основен ремонт и автотенекеджийски услуги /включително доставка и подмяна на резервни части, материали, консумативи и смазочни материали/ на леки, лекотоварни, товарни и специализирани служебни автомобили на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, по обособени позиции

Сключване на медицинска застраховка на работниците и служителите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на еднофазни електромери за директно свързване с комутиращо реле и PLC модем за S-FSK модулация за нуждите на Енерго-Про Мрежи (договаряне без предварителна покана за участие)

Доставка на трифазен шунтов реактор за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на работни обувки, студозащитно работно облекло (зимно) и противозамърсяващо работно облекло (лятно) за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Доставка на високопроходими автомобили (4х4) тип пикап чрез финансов лизинг за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на неработило минерално изолационно масло за нуждите на Енерго-Про Мрежи АД

Доставка на автомобилни горива за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР) за обекти, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Почистване и направа на просеки по трасета на ВЕЛ (въздушни електропроводи) СрН и ВЕЛ НН по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на трафопостове и възлови станции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по обособени позиции

Комплексно почистване на сгради и прилежащи площи за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на електромерни табла тип ТЕМО по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи за непроизводствени сгради и подстанции, собственост на Енерго-Про Мрежи АД, по обособени позиции

Доставка на изолатори за ниско и средно напрежение по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД

Доставка на нови неупотребявани гуми - външни (летни, зимни) за автомобили, приемане на излезли от употреба гуми собственост на ЕНЕРГО–ПРО Мрежи АД и други услуги

Доставка на електроразпределителни табла по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

  • Страници:
  • 1
  • 2
  • »