Общи условия

КРАЙНИ КЛИЕНТИ

Считано от 07.09.2014 г. влизат в сила нови Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД в съответствие с чл. 104а от Закона за енергетиката, одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. Клиентите, присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД имат възможност да я използват при публично известни Общи условия, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

 

Предходни Общи условия, одобрени с Решение ОУ-060 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 07.11.2007 г. и изменени, и допълнени с Решение ОУ-004/06.04.2009 г. на ДКЕВР.

Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. и Решение № ОУ-11 / 01.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 32, ал. 1.

Общи условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Дата на публикуване: 30.05.2013 г.

Във връзка с прилагането на чл. 7 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 16.01.2015 г.) е извършена актуализация и подмяна на Приложение № 2 към Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД – „Протокол за отчет на произведената и постъпилата в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия”.