Цени за пренос и достъп

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба №1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение №Ц-19 от 30.06.2016 г., считано от 1.07.2016 г., КЕВР утвърдени нови цени без ДДС за клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./кВтч
Пренос Достъп
Средно 0,01190 0,00818
Ниско 0,03151 0,00818

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.