Цени за пренос и достъп

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение №Ц-19 от 01.07.2017 г., считано от 01.07.2017 г., КЕВР утвърди нови цени без ДДС за клиенти на „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./кВтч
Пренос Достъп
Средно 0,01036 0.00800
Ниско 0.03008 0.00800

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.