Цени за пренос и достъп

ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение №Ц-7 от 06.04.2017 г., считано от 07.04.2017 г., КЕВР утвърдени нови цени без ДДС за клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./кВтч
Пренос Достъп
Средно 0,01193 0,00818
Ниско 0,03166 0,00818

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.