Уведомления

Уведомления за инвестиционни предложения по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV от ТП 4, клон 1 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XI-523, кв.51, по плана на с. Константиново

Въздушни кабелни електропроводни линии и кабелни линии 0,4 кV, електрозахранени от МТП № 870, (3 клона с 81бр. стълбове, 12бр.СТС и два броя кабелни линии ), по плана на СО „Ментешето“, гр.Варна

Въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 13 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти общинска собственост , електрозахранени от БКТП № 2052 с кабелни линии НН до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, по плана на СО КОЧМАР, Р-н Младост, гр. Варна

Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф в ПИ 00895.502.2039 до ПИ 00895.502.2063, по плана на местност Деленки – Север, с. Айдемир, община Силистра

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 БКТП 2052, СО Кочмар

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клона с 16 бр. нови стълбове) от МТП 840 СО СЪЛЗИЦА, по плана на СО СЪЛЗИЦА, СО КОЧМАР, р-н Младост, гр. Варна

Изграждане на външно кабелно електрозахранване по плана на местност Деленки-Север, с. Айдемир, община Силистра

Изграждане на външно кабелно електрозахранване по плана на с. Черник, община Дулово

Изграждане на въздушна кабелна електропроводна линия ниско напрежение, кв. Изгрев, гр. Варна

Изграждане на кабелна линия ниско напрежение, кв. Изгрев, гр. Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон, електрозахранен от ТП №1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 35211.501.273 (идентично с УПИ XIII-16)

Изграждане на ВКЛ и КЛ 0,4 kV от МТП №6 „Добрева чешма“ (2 клона с 66 бр. нови стълбове и един клон с 8 бр. РК-3), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 7 „Добрева чешма“ (3 клона с 62 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 3 „Добрева чешма“ (5 клона с 104 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 TП1, ТП2 "Аксаково"

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV от ШК пред ПИ 10135.2510.1883,електрозахранена от МТП №1 ВЗ "Добрева чешма" (2 клона с 44 бр. нови стълбове и 2бр.СТС), по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 -ТП 2002 СО Ален мак

Въздушна кабелна линия 0,4kV от МТП №877 "Боровец Юг" (5 клона с 115 бр. нови стълбове), по плана на СО "Боровец Юг", гр. Варна

Изграждане на Въздушна кабелна мрежа, изградена с УИП , електрозахранена от МТП 722, СО „Боровец-юг“, гр.Варна

Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща въздушна мрежа НН от БКТП №4 Здравец до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-134, кв. 6

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 3 „Добрева чешма“ (5 клона с 104 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна”

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 от МТП 7 „Добрева чешма“ (3 клона с 62 бр. нови стълбове), по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна“

Уведомление по чл. 6 от НУРИОВОС за обект „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 66 бр. нови стълбове и един клон с 8 бр. РК-3), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 6 „Добрева чешма“, по плана на СО „Добрева чешма“, гр. Варна

Изграждане на въздушно електрозахранване от ТП№1 Аксаково до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-981, 979,кв.94 по плана на гр. Аксаково, чрез удължаване на въздушна мрежа НН, клон 2, стълб№5 от ТП№1 гр.Аксаково. Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред УПИ III-2579 /електрозахранен от ТП№2 Аксаково/  до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXII-2569, кв.72, по плана на гр. Аксаково

Уведомление по чл. 6, ал. 9 от НУРИОВОС за обект „Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ клон, електрозахранен от ТП №1 Казашко до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 35211.501.273 (идентично с УПИ XIII-160,161, кв. 17), по плана на с. Казашко, Община Варна“

Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клона с 16 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост от МТП 840 СО СЪЛЗИЦА, по плана на СО СЪЛЗИЦА, СО КОЧМАР, Р-н Младост, гр. Варна